Pravidla soutěže organizované  společností Tanec pro všechny, z.s. se sídlem Praha 3, Plavínová 2783/20. PSČ 13000, IČ: 22709908 v OR vedeném MS v Praze, oddíl L, vložka 24791 (dále jen „Organizátor“) 

 

 1. Tanečníkem se myslí osoba, která odesláním přihlášky projevuje svůj závazný zájem účastnit se této soutěže.
 2. Přihlašující tanečník zaškrtnutím souhlasu s „Pravidly soutěže“ potvrzuje, že se s nimi seznámil a zavazuje se je bez výhrad dodržovat.
 3. Tanečník je povinen uhradit startovné (poplatek za účast v soutěži, z nějž jsou hrazeny náklady spojené s organizací soutěže). 
 4. Tanečník bere na vědomí, že tato přihláška se stává platnou až úhradou startovného. V případě, že Tanečník odvolá svoji účast v soutěži více než 45 dní před termínem jejího konání, bude mu Organizátorem vráceno 100 procent startovného po odečtení manipulačního poplatku 500 Kč („pětsetkorunčeských“). Pokud se Tanečník ze soutěže odhlásí méně než 45 dní před termínem konání soutěže, nebude Tanečníkovi vráceno ničeho z uhrazeného startovného. Touto částkou budou hrazeny náklady Organizátora související s přípravou účasti Tanečníka v soutěži a též náklady související se zrušením předpokládané účasti.
 5. Tanečník prohlašuje, že jeho zdravotní stav mu dovoluje účast v dané taneční soutěži.
 6. Tanečník bere na vědomí, že je povinen si při konání soutěže odložit své věci na místě k tomu výhradně určeném, tzn. hlídané šatnářkou vydávající oproti hlídané věci identifikační číslo. Opačně Organizátor nenese odpovědnost za ztrátu či zničení odložené věci.
 7. Tanečník je povinen se řádně a včas dostavit na taneční parket. Organizátoři soutěže nejsou povinni pozdržet nebo zastavit soutěž, pokud kterýkoliv Tanečník nebo taneční pár nenastoupí na parket na svoji skupinu. V tomto případě startovné nebude vráceno.
 8. Tanečník bere na vědomí, že je povinen řídit se organizačními pokyny Organizátora soutěže a obecně závaznými právními předpisy.
 9. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž bez udání důvodu zrušit, o čemž je povinen obratem Tanečníky vyrozumět a vrátit jim startovné.
 10. Organizátor má právo odmítnout přihlášku tanečníka a to bez udání důvodu.
 11. Soutěže Pro-Am jsou soutěžemi pro taneční páry ve spojení profesionál a amatér.
 12. „Profesionálem” se myslí Učitel/trenér/tanečník s licencí profesionála nebo trenéra a/nebo s vytančenou výkonnostní třídou pod hlavičkou národní taneční federace/asociace.
 13. “Tanečník” nevyučuje společenský či sportovní tanec, nezískává finanční prostředky svými tanečními ukázkami.
 14. V soutěži Diamond a v žádné jiné kategorii mohou startovat i amatéři se soutěžní praxí z vyšších výkonnostních tříd (tzn. třída B a výše), které tanečník/tanečnice tančili před více než třemi lety.
 15. V určitých případech může organizátor soutěže požádat taneční školu, případně národní federaci/asociaci o potvrzení statusu osoby Amatéra či Profesionála a rozhodnout o jeho účasti v soutěži.
 16. Soutěží se v kategoriích: Newcomer, Pre-Bronze, Bronze, Silver, Gold, Diamond (ve světě známé jako Gold Star). Zařazení Amatéra do soutěžních tříd určuje profesionální partner dle svého uvážení. 
 17. Účast amatéra je povolena ve dvou po sobě následujících třídách (úrovních), a to ve stejných pro Single Dance a Multi Dance. Ve třídách, v kterých je povinný repertoár, musí dodržet předepsané figury dle katalogu figur.
 18. Porota hodnotí Amatéra.
 19. “Split partnership”, kdy jeden profesionál tančí s více amatérkami/amatéry v jedné soutěži, není povolen.
 20. Organizátoři soutěže nenesou odpovědnost za osobní věci a cennosti odložené mimo prostory k tomu určené, tzn. šatny soutěže.
 21. Účastník soutěže odesláním přihlášky vyjadřuje souhlas s filmováním a fotografováním v průběhu soutěže a dále s tím, že tyto materiály mohou být organizátorem použity pro upoutávky či propagační účely.
 22. Vzhledem k ochraně tanečního parketu jsou vyžadovány chrániče na podpatky a je přísný zákaz používání olejů, pudrů a vody na parkety.
 23. Pro soutěže CLOSED platí katalog figur ISSP (www.praguedance.cz/katalog), katalog NDCA ((www.praguedance.cz/katalog) a ČSTS (www.praguedance.cz/katalog) v následujícím znění:
Kategorie ISSP/NDCA sylabus ČSTS sylabus
Newcomer Newcomer TPV
Pre-Bronze Pre-Bronze E
Bronze Bronze D
Silver Silver C
 1. 24. Soutěže CLOSED
 1. Pro soutěže OPEN neplatí žádná omezení katalogu figur, kromě zákazu liftovaných figur. V OPEN kategorii se bude soutěžit ve třídě: GOLD, DIAMOND.
 1. Tato Pravidla soutěže vstupují v platnost a účinnost dne 7. 8. 2019

7.8. 2019

Menu
Top